คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 658/2561 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนของโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
21 พ.ค. 62 14:32 น. 132 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 658/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนของโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากโรงเรียนยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียน

ภาพ/ข่าว : นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา