คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 658/2561 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนของโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อ 21 พ.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 658/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนของโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากโรงเรียนยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียน

ภาพ/ข่าว : นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา