เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฎิบัติงานการเงินการคลังและการพัสดุภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เมื่อ 21 พ.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 ผอ.สช.จ.สงขลามอบหมายให้ นางสาวภัคธีมา ใบหวัง นางสาวดวงพร แซ่ลิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวกานต์พิชชา เกตุมงคล และนางสาวสุภลัคน์ ขุนชำนาญ นักวิชาการพัสดุ สำกัดกลุ่มอำนวยการ สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฎิบัติงานการเงินการคลังและการพัสดุภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กทม

ภาพ : นางสาวภัคธีมา ใบหวัง นักวิชาการเงินและบัญชี สช.จ.สงขลา