คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 658/2561 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนของโรงเรียนนิด้าศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา
3 พ.ค. 62 12:37 น. 170 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 658/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนของโรงเรียนนิด้าศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา เนื่องจากโรงเรียนยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียน

ภาพ/ข่าว : นางศิรินารถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สช.จ.สงขลา