คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 658/2561 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ 3 พ.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 658/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ได้แก่ โรงเรียนธรรมคีรีวิทยาและ โรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เนื่องจากโรงเรียนยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียน

ภาพ/ข่าว : นางศิรินารถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สช.จ.สงขลา