คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 658/2561 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนและการขอใช้ที่ดินของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ อ.เทพา
30 เม.ย. 62 15:39 น. 148 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 658/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเทพา ได้แก่ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา, โรงเรียนดารุสลามศึกษา, โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ภาพ : นางศิรินารถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สช.จ.สงขลา