เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด วาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข”
เมื่อ 11 มี.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวเมลฎา ดารา นักจัดการงานทั่วไปเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด วาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” วาระที่ 1 “สงขลา สวยสะอาด” ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา