เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาฯเข้าร่วมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (SMT)
26 ก.พ. 62 14:37 น. 238 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นายสุชาติ ซิรยานนท์ และนายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (SMT) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเจ้าหน้าที่ สสวท. ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมืองสงขลา รูปแบบการนิเทศ ประกอบด้วย การนำเสนอของโรงเรียน การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และการตรวจเยี่ยมห้องเรียน