เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมโครงการ"ศึกษาสงขลาร่วมใจขับเคลื่อนวาระสงขลา 62"
เมื่อ 21 ก.พ. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้ นางสาวเมลฎา ดารา นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการ "ศึกษาสงขลาร่วมใจขับเคลื่อนวาระสงขลา 62" ซึ่งทางจังหวัดสงขลากำหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด วาระสงขลา 2562 "สงขลาเมืองความสุข" ใน 12 วาระ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อน 3 วาระที่สำคัญคือ วาระที่ 1 สงขลาสะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม วาระที่ 2 สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน และวาระที่ 11 แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้น โดยมีนายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานดำเนินการประชุม