คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่658/2561 ลงตรวจพร้อมของอาคารโรงเรียนศึกษาศาสน์ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เมื่อ 30 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่658/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วยนายโกศล จันทรัศมี ปลัดอำเภอรัตภูมิ ประจำตำบลเขาพระ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย สาธารณสุขอ.รัตภูมิ นายช่างโยธา สังกัด อบต.เขาพระ นางศิรินารถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษา และนายมนตรี มานอุมานุกูล นิติกร สช.จ.สงขลา ลงตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนศึกษาศาสน์ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเพิม พ.ศ.2554 รวมไปถึงกฎกระทรวงฯ ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาพ : นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา