หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
29 ม.ค. 62 15:20 น. 325 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและนางศิริวรรณ  แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษา 5 จชต เข้าร่วม รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน

ภาพ/ข่าว : นางศิริวรรณ  แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา