เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯเข้าร่วมประชุมคกก.ประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา 1/2562
เมื่อ 29 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณ รวมไปถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา

 

ภาพ : นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา