เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีบุคลิกภาพงามอย่างไทยและแต่งกายผ้าไทยสวยงาม
เมื่อ 25 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 25 มกราคม 2562 ผอ.สช.จ.สงขลามอบหมายให้ นายมานะ นามรัตน์ นางสาวอรทัย เหมืองจา นางสาวจุฬาลักษณ์ เพชรมั่ง และนางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีบุคลิกภาพงามอย่างไทยและแต่งกายผ้าไทยสวยงาม ซึ่งจัดโดยจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ในการนี้ นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี นางนิชาภา มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สช.อ.เทพา และนางสาวฉารีด๊ะ ขะเดหรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา