เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒธรรม
เมื่อ 25 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 25 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางศิรินารถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางณัฐพรรณ รินวงษ์ นักวิชาการศึกษา และนายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เพ็ชรมีรีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา

สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีทัศนคติ ทักษะที่ดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งจัดโดยศูนย์สันติวิธี ในการนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 คน