เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริใหม่ ปี 2562
เมื่อ 23 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนขยายผลโครงการเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริใหม่ ปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ในการนี้ มีนายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม