หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรศูนย์ฯตาดีกา
เมื่อ 23 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อม นางสาวนัจมี มะกือจิ และ นางสาวลาตีปะ อาแว นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรศูนย์ฯตาดีกา และการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ภาพ : นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สช.จ.สงขลา