เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET 2561 ระดับศูนย์สอบ
เมื่อ 22 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 22 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางณัฐพรรณ รินวงษ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นป.6 และ ม.3 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ในการนี้ มีนายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน สช.อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพ : นางณัฐพรรณ รินวงษ์ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา