เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา"โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน"
เมื่อ 20 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 20 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวโยษิตา โอทาตพงษ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษาใน"โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน" ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ มีโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.จ.สงขลา ได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษาจำนวน 2 โรงคือ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร และ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

ภาพ : นางสาวโยษิตา โอทาตพงษ์ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา