หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลาไปสู่การปฏิบัติ
14 ม.ค. 62 11:50 น. 557 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 14 มกราคม 2562  นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา ในประเด็น 1 การบรรจุในแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของแต่ละหน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบ

2.การขอตั้งงบสนับสนุนจากงบบูรณาการระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด

3.การวางแผนระบบการจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุน การติดตามและการประเมินผล

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา สามารถขับเคลื่อนไปสู่แผนปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ : นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สช.จ.สงขลา