หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากลุ่มโครงการ"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"
เมื่อ 14 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการและเป็นวิทยากลุ่มโครงการ"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2562 ณโรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับโครงการ"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแนวทางการวัดผลและประะเมินผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net