กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมจัดประชุมคณะกรรมการการทดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ
เมื่อ 9 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 9 มกราคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จ.สงขลาได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ. โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ และโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อ.นาทวี

ภาพ : นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.จ.สงขลา