บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ "60 วัน แยกก่อนทิ้ง"
เมื่อ 9 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์ โสพิกุล นักจัดการงานทั่วไป นางสาวขวัญชนก ช่วยมณี นักทรัพยากรบุคคล และ นายวัชรชัย สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ "60 วัน แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ด้วยการนำหลัก 3 ช มาใช้ คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และใช้ใหม่ พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกทุกภาคส่วนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สู่ "สงขลาเมืองสวยและสะอาด" ณ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการนี้ มี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ฯลฯ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพ : นายวัชรชัย สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา