หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เมื่อ 19 ธ.ค. 61
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 นางศิรินารถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวนุรฮูดา มามะ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงแรมนูโว ซีตี กรุงเทพมหานคร