บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบ 62
เมื่อ 18 ธ.ค. 61
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต.