บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เมื่อ 19 พ.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางศิรินาถ พานิช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมีคณะทำงานมูลนิธิฯ เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศงาน เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพ : สช.อ.สะบ้าย้อย