สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี
เมื่อ 9 พ.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา