หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จชต. 20 ปี
1 ต.ค. 61 11:36 น. 678 ครั้ง
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 กันยายน 2561 - 2 ตุลาคม 2561 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579) ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี

ภาพ : นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สช.จ.สงขลา