บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "หว้ากอ"
เมื่อ 24 ก.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 23 - 24 กันยายน 2561 นางสาวเมลฎา ดารา นักจัดการงานทั่วไป และ นางสาวโยษิตา โอทาตพงษ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา