บุคลากรกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
10 ก.ย. 61 12:57 น. 464 ครั้ง
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ระหว่างวันที่ 10 -12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร โดย นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน