บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.
เมื่อ 6 ก.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม 5 ส. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานและทำความสะอาดภายในสำนักงานฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา เหมาะแก่การต้อนรับผู้เข้าติดต่อราชการและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงาน