การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ) ประจำปี 2563
28 ส.ค. 61 12:45 น. 381 ครั้ง
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ) และรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ