นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศบป.จชต.
2 ส.ค. 61 13:22 น. 371 ครั้ง
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง
นักประชาสัมพันธ์

วันนี้ 2 สิงหาคม 2561 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่ 5 ห้วงเวลาที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า) ค่ายพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุมครั้งนี้ มีห้วหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานราชการหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน