ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมสรุปผลและจัดทำรายงานผล การตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนฯ"61
23 ก.ค. 61 10:59 น. 343 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมสรุปผลและจัดทำรายงานผล การตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสช.จ.สงขลา