หน้าหลัก / โรงเรียน / ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่

จำแนกตามอำเภอ

# อำเภอ สามัญ สอนศาสนาควบคู่สามัญ นานาชาติ รวม
โรงเรียน นักเรียน ครู โรงเรียน นักเรียน ครู โรงเรียน นักเรียน ครู โรงเรียน นักเรียน ครู
1 จะนะ 10 3,491 148 16 9,421 372 0 0 0 26 12,912 520
2 นาทวี 5 1,803 75 2 1,692 70 0 0 0 7 3,495 145
3 เทพา 11 2,948 134 5 1,644 64 0 0 0 16 4,592 198
4 สะบ้าย้อย 5 1,599 64 4 2,183 86 0 0 0 9 3,782 150
รวม 4 อำเภอ 31 9,841 421 27 14,940 592 0 0 0 58 24,781 1,013
5 เมืองสงขลา 14 8,681 423 3 995 49 0 0 0 17 9,676 472
6 สทิงพระ 2 615 27 0 0 0 0 0 0 2 615 27
7 ระโนด 3 1,184 49 0 0 0 0 0 0 3 1,184 49
8 กระแสสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 รัตภูมิ 6 2,409 99 3 1,467 52 0 0 0 9 3,876 151
10 สะเดา 5 2,667 129 4 4,367 193 0 0 0 9 7,034 322
11 หาดใหญ่ 41 38,202 1,440 5 5,235 191 4 363 40 50 43,800 1,671
12 นาหม่อม 2 724 32 0 0 0 0 0 0 2 724 32
13 ควนเนียง 2 219 11 0 0 0 0 0 0 2 219 11
14 บางกล่ำ 1 140 7 3 403 26 0 0 0 4 543 33
15 สิงหนคร 5 1,706 78 1 267 12 0 0 0 6 1,973 90
16 คลองหอยโข่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งจังหวัด 112 66,388 2,716 46 27,674 1,115 4 363 40 162 94,425 3,871

จำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น โรงเรียน นักเรียน
ชาย หญิง รวม
ปฐมวัย 130 9,504 9,184 18,688
ประถมฯ 120 22,594 21,173 43,767
ม.ต้น 93 10,473 9,706 20,179
ม.ปลาย 70 5,157 6,634 11,791
มัธยมฯ(ต้น+ปลาย) 93 15,630 16,340 31,970

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นที่สอน โรงเรียน นักเรียน ครู
ปฐมวัย เท่านั้น
(ไม่สอน ประถมฯ, ม.ต้น และ ม.ปลาย)
11 816 49
ประถมฯ เท่านั้น
(ไม่สอน ปฐมวัย, ม.ต้น และ ม.ปลาย)
2 397 20
ม.ต้น เท่านั้น
(ไม่สอน ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ปลาย)
4 776 33
ม.ปลาย เท่านั้น
(ไม่สอน ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ต้น)
0 0 0
ปฐมวัย-ประถมฯ
(ไม่สอน ม.ต้น และ ม.ปลาย)
56 25,434 1,115
ปฐมวัย-ม.ต้น
(ไม่สอน ม.ปลาย)
19 10,654 460
ปฐมวัย-ม.ปลาย
(สอนทุกช่วงชั้น)
42 43,480 1,672
ปฐมวัย และ ม.ต้น
(ไม่สอน ประถมฯ และ ม.ปลาย)
0 0 0
ปฐมวัย และ ม.ปลาย
(ไม่สอน ประถมฯ และ ม.ต้น)
0 0 0
ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ปลาย
(ไม่สอน ม.ต้น )
0 0 0
ปฐมวัย, ม.ต้น และ ม.ปลาย
(ไม่สอน ประถมฯ)
2 313 17
ประถมฯ-ม.ต้น
(ไม่สอน ปฐมวัย และ ม.ปลาย)
0 0 0
ประถมฯ-ม.ปลาย
(ไม่สอน ปฐมวัย)
1 3,563 156
ประถมฯ และ ม.ปลาย
(ไม่สอน ปฐมวัย และ ม.ต้น)
0 0 0
ม.ต้น-ม.ปลาย
(ไม่สอน ปฐมวัย และ ประถมฯ)
25 8,992 349
รวม 162 94,425 3,871