หน้าหลัก / โรงเรียน / ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่

จำแนกตามอำเภอ

# อำเภอ สามัญ สอนศาสนาควบคู่สามัญ นานาชาติ รวม
โรงเรียน นักเรียน ครู โรงเรียน นักเรียน ครู โรงเรียน นักเรียน ครู โรงเรียน นักเรียน ครู
1 จะนะ 10 3,486 126 16 9,286 349 0 0 0 26 12,772 475
2 นาทวี 5 1,981 81 2 1,686 68 0 0 0 7 3,667 149
3 เทพา 11 2,773 125 5 1,456 57 0 0 0 16 4,229 182
4 สะบ้าย้อย 4 1,696 60 4 2,169 75 0 0 0 8 3,865 135
รวม 4 อำเภอ 30 9,936 392 27 14,597 549 0 0 0 57 24,533 941
5 เมืองสงขลา 14 9,229 428 3 1,035 51 0 0 0 17 10,264 479
6 สทิงพระ 2 699 30 0 0 0 0 0 0 2 699 30
7 ระโนด 3 1,333 50 0 0 0 0 0 0 3 1,333 50
8 กระแสสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 รัตภูมิ 6 2,532 100 3 1,203 46 0 0 0 9 3,735 146
10 สะเดา 5 3,090 129 4 4,569 194 0 0 0 9 7,659 323
11 หาดใหญ่ 41 40,151 1,532 5 5,107 191 3 231 45 49 45,489 1,768
12 นาหม่อม 2 731 34 0 0 0 0 0 0 2 731 34
13 ควนเนียง 2 226 11 0 0 0 0 0 0 2 226 11
14 บางกล่ำ 1 116 7 3 459 37 0 0 0 4 575 44
15 สิงหนคร 5 1,912 79 1 233 10 0 0 0 6 2,145 89
16 คลองหอยโข่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งจังหวัด 111 69,955 2,792 46 27,203 1,078 3 231 45 160 97,389 3,915

จำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น โรงเรียน นักเรียน
ชาย หญิง รวม
ปฐมวัย 129 10,839 10,227 21,066
ประถมฯ 117 23,262 21,692 44,954
ม.ต้น 92 10,637 10,000 20,637
ม.ปลาย 67 4,482 6,250 10,732
มัธยมฯ(ต้น+ปลาย) 92 15,119 16,250 31,369

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นที่สอน โรงเรียน นักเรียน ครู
ปฐมวัย เท่านั้น
(ไม่สอน ประถมฯ, ม.ต้น และ ม.ปลาย)
11 927 45
ประถมฯ เท่านั้น
(ไม่สอน ปฐมวัย, ม.ต้น และ ม.ปลาย)
2 394 15
ม.ต้น เท่านั้น
(ไม่สอน ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ปลาย)
4 733 28
ม.ปลาย เท่านั้น
(ไม่สอน ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ต้น)
0 0 0
ปฐมวัย-ประถมฯ
(ไม่สอน ม.ต้น และ ม.ปลาย)
55 27,903 1,127
ปฐมวัย-ม.ต้น
(ไม่สอน ม.ปลาย)
21 11,839 474
ปฐมวัย-ม.ปลาย
(สอนทุกช่วงชั้น)
38 42,457 1,605
ปฐมวัย และ ม.ต้น
(ไม่สอน ประถมฯ และ ม.ปลาย)
0 0 0
ปฐมวัย และ ม.ปลาย
(ไม่สอน ประถมฯ และ ม.ต้น)
0 0 0
ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ปลาย
(ไม่สอน ม.ต้น )
0 0 0
ปฐมวัย, ม.ต้น และ ม.ปลาย
(ไม่สอน ประถมฯ)
4 712 42
ประถมฯ-ม.ต้น
(ไม่สอน ปฐมวัย และ ม.ปลาย)
0 0 0
ประถมฯ-ม.ปลาย
(ไม่สอน ปฐมวัย)
1 3,455 172
ประถมฯ และ ม.ปลาย
(ไม่สอน ปฐมวัย และ ม.ต้น)
0 0 0
ม.ต้น-ม.ปลาย
(ไม่สอน ปฐมวัย และ ประถมฯ)
24 8,969 407
รวม 160 97,389 3,915