ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรม
5 ม.ค. 60 04:32 น. 631 ครั้ง
ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ในการผลิตยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่องกำหนดชื่อสารเคมี