ขอเชิญโรงเรียนนำลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์
24 ก.ค. 60 09:04 น. 284 ครั้ง
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และสนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำลูกเสือจิตอาสา จำนวน ๓ หมู่ ๆ ละ ๑๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการ  ขอความร่วมมือจากโรงเรียนส่งรายชื่อลูกเสือจิตอาสาที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โทร. ๐๗๔-๓๓๗๓๘๘ แฟกซ์. ๐๗๔-๓๓๗๓๘๙