ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาว่าด้วยการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์
24 ก.ค. 60 03:57 น. 9,039 ครั้ง
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ได้มีการปรับปรุงระเบียบฯว่าด้วยการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะการเงินของสหกรณ์ รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา