ขอเชิญสมัครรับทุนการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก
24 ก.ค. 60 03:48 น. 236 ครั้ง
กระทรวงต่างประเทศ แจ้งว่า รัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของโมร็อกโก หากสนใจโปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยลายมือและส่งเอกสารหลักฐานไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  (ทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก) ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไปถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา โดยถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ทุนรัฐบาลโมร็อคโค