ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากรัฐบาลคูเวต
20 ก.ค. 60 04:56 น. 358 ครั้ง
กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่า กระทรวงอุดมศึกษาแห่งรัฐบาลคูเวตและมหาวิทยาลัยคูเวต ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา ค.ศ.๒๐๑๗/๒๐๑๘ จำนวน ๒ ทุน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวต ในสาขาวิชานิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน   สาขาอักษรศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน ผู้ใดสนใจสามารถส่งแบบฟอร์มสมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทุนรัฐบาลคูเวต