ขอเชิญโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อ
17 ก.ค. 60 04:17 น. 331 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง "การแนะแนวศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หากโรงเรียนใดสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งโรงเรียน แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โครงการแนะแนวศึกษาต่อ