โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
17 ก.ค. 60 03:48 น. 254 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และแนวทางการจัดสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐบาลตามลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมและจัดการนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปในจังหวัดต่าง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา กศน. หรือสังกัดสถานศึกษาต่าง ๆ และมีความประสงค์เข้าร่วมจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๗๐,๐๐๐ คน และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒,๓๔๐ คน กรณีนักศึกษา กศน. จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่เข้าข่ายตามเกณฑ์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯและแจ้งรายชื่อไปที่สำนักงานสถิติจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักสถิติสาธารณมติ โทร.๐ ๒๑๔๒ ๑๒๗๗-๘