ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน
17 ก.ค. 60 03:23 น. 271 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดโครงการลมหายใจไร้มลทิน  เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ โดยมีกิจกรรมการประกวด ๔ ประเภท ได้แก่ ๑.การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “คิดดี ทำดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต” ๒.การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีเพลง “ด้วยลมหายใจไร้มลทิน” ๓.การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ระดับปฐมวัย หัวข้อ “เด็กดีที่ซื่อสัตย์” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี” ๔.การประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันกลโกง ๔.๐” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสแสดงทักษะความสามารถ   โครงการลมหายใจไร้มลทิน