ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐
12 ก.ค. 60 09:48 น. 266 ครั้ง
ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะสนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางเป็นหมู่คณะ สำหรับอาหารในระหว่างงานชุมนุมฯ กองอำนวยการจะจัดเตรียมอาหารให้ โดยเริ่มมื้อแรกตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. จนถึงมื้อกลางวันของวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หากโรงเรียนใดสนใจสามารถส่งรายชื่อได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้เท่านั้น โทร.๐๗๔-๓๓๗๓๘๘ หรือ ๐๘๘-๗๘๘๒๙๕๑