ขอเชิญโรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
12 ก.ค. 60 04:19 น. 292 ครั้ง
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น ๙๙๙,๙๘๙ ต้น โดยโรงเรียนสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดสงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (รัตภูมิสายเก่า) โทร.๐๗๔-๒๐๕๙๙๑ หรือ ๐๘๙-๗๓๒๖๒๒๑ โดยถ่ายสำเนาโครงการ (โครงการที่ส่งให้โรงเรียนตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๑๑.๑๓/๑๑๑๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และสำเนาบัตรประชาชนผู้ที่ไปติดต่อขอรับกล้าไม้ สำหรับลงทะเบียนขอกล้าไม้ตามจำนวนที่ต้องการ (คิดตามพื้นที่ที่ปลูกกล้าไม้) ในวันและเวลาราชการ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งสำนักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้และแนบไฟล์ word ส่งทาง E-Mail:pos1168@gmail.com แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกป่า