การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
29 มิ.ย. 60 06:54 น. 642 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศที่มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โดยยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน คำขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน แบบสำรวจความต้องการรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน