การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐
19 มิ.ย. 60 04:24 น. 507 ครั้ง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดแต่ละชั้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้นับระยะเวลาถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูที่สนใจทราบโดยทั่วกัน หมดเขตรับเอกสารวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แบบ นร.1doc แบบฟอร์มประกอบการเสนอขอ (2) พรก. รายละเอียดผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์