ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยด้านการสร้างเสริมประสบการณ์สอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 มิ.ย. 67 11:42 น. 193 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ 

รุ่นที่_1.pdf

รุ่นที่_2.pdf