ประชาสัมพันธ์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ  ประจำปี 2564  
21 พ.ย. 66 13:44 น. 127 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังครูอาวุโสที่ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ  ประจำปี 2564  ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯติดต่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (งานคุรุสภา) ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มาแสดงและลงลายมือชื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร กรณีครูอาวุโสให้ผู้อื่นรับแทน  ต้องแสดงเอกสารดังนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจ (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (3) ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรแทน  

รายชื่อตามเอกสารที่แนบมา