ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4 ก.ย. 66 14:29 น. 528 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดทำเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะครบรอบแห่งการสถาปนาในวันที่ 28 กันยายน 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง "ออฟฟิซหลวง” ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทย 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้ทราบทั่วกัน หากผู้ใดสนใจสามารถติดต่อเพื่อจองเหรียญที่ระลึกดังกล่าว ได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา