แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังครูอาวุโสที่ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ  ประจำปี 2561-2563  
14 มิ.ย. 66 09:43 น. 112 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังครูอาวุโสที่ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ  ประจำปี 2561-2563  ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯติดต่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร  ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (งานคุรุสภา ) ภายในวันที่ 31  กรกฎาคม 2566 โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มาแสดง และลงลายมือชื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  ประกาศนียบัตร กรณีครูอาวุโสให้ผู้อื่นรับแทน  ต้องแสดงเอกสารดังนี้      

(1) หนังสือมอบอำนาจ     

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง     

(3) ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรแทน