ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและค่ายพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
9 พ.ค. 66 12:56 น. 143 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและค่ายพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในระบบการศึกษาด้วยแนวทางเชิงสมรรถนะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา